Preminuo Akademik Ljubomir Berberović, član Savjeta Viva Film Festivala

Preminuo Akademik Ljubomir Berberović, član Savjeta Viva Film Festivala

Viva Film Festival sa velikom tugom obavještava bosanskohercegovačku javnost da je 12.2.2019. godine preminuo akademik Ljubomir Berberović, istaknuti član našeg Savjeta.

 

Ljubomir Berberović, professor emeritus Sarajevskog univerziteta, rođen je 1933. godine u Sarajevu. Studirao je medicinu, biologiju i filozofiju na univerzitetima u Ljubljani i Sarajevu. Diplomirao je biologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (Prirodno-matematički odsjek, grupa biologija, 1958). Izabran je za asistenta na istom odsjeku 1959. godine Od 1961. stalno je zaposlen na Odsjeku za biologiju Prirodno matematičkog fakulteta u Sarajevu. Februara 1964. godine odbranio je doktorsku disertaciju Mikroevolucija vrste Eobania vermiculata na srednjejadranskom primorju i ostrvima, na istom Fakultetu. Za docenta na predmetu Organska evolucija sa genetikom izabran je juna 1964, za vanrednog profesora januara 1970, a za redovnog profesora juna 1975. godine. Predavao je genetiku, evoluciju, antropologiju i druge predmete na više fakulteta Sarajevskog univerziteta, kao i na drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu.

Akademik Berberović autor je velikog broja naučnih, stručnih i naučnopopularnih publikacija. Naučni radovi akademika Berberovića grupišu se u tri osnovna tematska kruga: (1) genetika populacija, s naglaskom na proučavanju ljudskih populacija, (2) kariologija i citotaksonomija, s naglaskom na proučavanju slatkovodnih riba i (3) istorija i filozofija prirodnih nauka. Radovi o genetičkim osobinama stanovništva Bosne i Hercegovine, u kojima je proučeno više fenotipskih sistema morfološke i biohemijske varijacije ljudskih jedinki i grupa, predstavljaju značajan doprinos rasvjetljavanju nekih opštih pitanja savremene genetike recentnih ljudskih populacija (kao što je, naprimjer, problem odnosa između stupnja reproduktivne izolovanosti i evolucijske diversifikacije stanovništva). Posebnu pažnju u svojim radovima Berberović posvećuje i proučavanju karaktera i aktiviteta nekih evolucionih faktora, kao što su slučajne genetičke fluktuacije (genetički drift). Jedan dio radova iz oblasti humane genetike posvećen je medicinsko-genetičkim problemima.

Originalni nalazi iz područja genetike ljudskih populacija naišli su na povoljan prijem i znatno zanimanje u naučnoj javnosti i često se citiraju u literaturi. Istraživanja u oblasti populacijske genetike stanovništva BiH pod rukovodstvom prof. Berberovića izrasla su u organizovanu i kontinuiranu timsku djelatnost i dosegla zavidan naučni nivo. Radovi iz oblasti kariologije i citotaksonomije slatkovodnih riba imaju takođerpionirski karakter. Proučavajući endemične riblje vrste sa stanovištakariologije, prof. Berberović je zajedno sa svojim saradnicima prikupio velikibroj značajnih podataka novih za svjetsku nauku. Svojim radom pružio jebitan doprinos afirmaciji kompleksnog pristupa problemima biosistematikeriba i biosistematike živog svijeta uopšte. Na tom području je ostvario zapaženumeđunarodnu saradnju.Naučna i šira kulturna javnost veoma povoljno je ocijenila radove akademikaBerberovića na području istorije i filozofije prirodnih nauka. Knjiga njegovih eseja Nauka i svijet dobila je uglednu nagradu fondacije Soros – otvoreno društvo, 1996. godine.

Akademik Berberović bio je prvi predsjednik Društva genetičara BiH (1979–1990), potpredsjednik (1979–1980) i predsjednik Saveza genetičkih društava Jugoslavije (1980–1982). Predsjedavao je Drugom kongresu genetičara Jugoslavije (Vrnjačka Banja, 1981), kao i mnogim drugim naučnim skupovima. Bio je rektor Univerziteta u Sarajevu (1985–1988).

Za člana Savjeta Viva Film Festivala izabran je od samog osnivanja 2014. godine, a između ostalog vršio je i dužnost sekretara Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka ANUBiH (1990–1995), predsjednika Odbora za međunarodne odnose ANUBiH (1984–1985) i potpredsjednika Akademije (1999–2008). Izabran je za dopisnog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (2006) i za aktivnog člana Academia Scientiarum et Artium Europaea (2007). Počasni je doktor Grand Valley State University (USA, 1989) i počasni član PEN Centra Sarajevo. Akademik Berberović je nosilac brojnih visokih priznanja za naučni, stručni i društveni rad.

Datum i vrijeme sahrane i komemorativne sjednice biće naknadno objavljeni.

Porodici, prijateljima i saradnicima akademika Ljubomira Berberovića Viva Film Festival na čelu sa umjetničkin direktorom Ratko Orozovićem, upućuje izraze najiskrenijeg i najdubljeg saučešća.